Hiratsuka@Un'ichi@'The Isuzu River' (oil painting)

'Images Shout' The Power of Creative Woodcut Prints - No.63@
Fuchu City Museum of the Fine Arts@2012
KIKAI Top Page

Return