Shinagawa@Takumi@'Stone Buddha'
 'Post-war Japanese Prints through the Collection' No.17
.Machida City International Museum of Prints 1992
KIKAI Top Page Other works by .Shinagawa Takumi

Return