.Shimozawa Kihachiro 'Rishiri Fuji'
'Modern Japanese Prints' Ono Tadasige Sansai-sha 1971
'Works by Shimozawa Kihachiro' Hirosaki City Museum of Art 1988
..
KIKAI Top Page

Return